Share

Chiến thuật xử lý dạng bài Multiple Choice Questions trong Listening

Dạng bài “Multiple choice questions” là gì?

Thường xuất hiện trong part 3.  Dạng bài này yêu cầu thí sinh phải chọn đáp án A, B, C hoặc D và ghi vào answer sheet. 

Chiến thuật để làm dạng bài “Multiple choice questions” trong kỳ thi IELTS

  1. Khoanh tròn 1 cụm từ khoá trong câu hỏi chính 
  2. Đọc nhanh phần ABCD, gạch chân 1 cụm từ quan trọng nhất giúp phân biệt các đáp án trong mỗi sự lựa chọn  
  3. Khi có 02-03 người nói, phải nghe xem khi nào người ta phản đối hay đồng tình (All right. That sounds right/ But…. Well…)
  4. Chỉ chọn đáp án khi nghe thấy từ khoá của câu hỏi tiếp theo

Những kiến thức – kĩ năng để làm dạng bài “Multiple choice questions”

  • Khả năng nghe hiểu ý chính – Yêu cầu: Cao
  • Từ vựng cơ bản – Yêu cầu: Cao
  • Từ vựng học thuật IELTS – Yêu cầu: Trung bình
  • Thông thạo cấu trúc / cụm từ IELTS – Yêu cầu: Trung bình
  • Hiểu biết về chủ đề/ngành kiến thức trong bài nghe – Yêu cầu: Thấp 
  • Độ may mắn – Yêu cầu: Trung bình