Share

Chiến thuật xử lý dạng bài Note Completion trong Listening

Dạng bài “Note Completion” là gì?

Thường xuất hiện trong part 1 và part 4 của kì thi IELTS. Dạng bài này yêu cầu thí sinh phải nhặt từ trong bài nghe và điền chính xác từ nghe được vào chỗ còn thiếu.

Chiến thuật để làm dạng bài “Note completion” trong kỳ thi IELTS

  1. Biết giới hạn từ cần điền
  2. Biết bài nói gồm bao nhiêu phần chính
  3. Biết khi nào người nói chuyển sang ý tiếp theo
  4. Biết từ còn thiếu bổ sung cho từ nào đã cho sẵn

Nhng kiến thc – kĩ năng để làm dng bài “Note completion”

  • Khả năng nghe hiểu ý chính – Yêu cầu: Cao
  • Từ vựng cơ bản – Yêu cầu: Cao
  • Từ vựng học thuật IELTS – Yêu cầu: Trung bình
  • Thông thạo cấu trúc / cụm từ IELTS – Yêu cầu: Cao
  • Hiều biết về chủ đề/ngành kiến thức trong bài nghe – Yêu cầu: Thấp
  • Độ may mắn – Yêu cầu: Thấp