Share

Chiến thuật xử lý dạng bài True/False/Not Given & Yes/No/Not Given trong Reading

Dạng bài “TRUE/FALSE/NOT GIVEN” là gì?

TRUE/FALSE/NOT GIVEN và một dạng bài tương tự là YES/NO/NOT GIVEN là một dạng bài trong kì thi IELTS trong đó người làm bài phải đánh giá được thông tin của câu hỏi có xuất hiện trong bài đọc hay không, và nếu có thì thông tin đó đúng hay sai. Dạng bài này sẽ yêu cầu khả năng lọc và tìm kiếm thông tin của học viên. Về cơ bản, tư duy xử lý bài TRUE/FALSE/NOT GIVENYES/NO/NOT GIVEN là như nhau.

Chiến thuật để làm dạng bài “TRUE/FALSE/NOT GIVEN” trong kỳ thi IELTS

 1. Gạch chân chủ thể hành động/ trạng thái trong mỗi câu hỏi, và để ý đến những từ chỉ số lượng như ‘all’, ‘most’, ‘only’, v.v.
 2. Xác định xem chủ thể này và hành động/trạng thái này có xuất hiện trong bài không.
 3. Nếu chủ thể và hành động/trạng thái này không xuất hiện trong bài, chọn NOT GIVEN
 4. Nếu chủ thể và hành động/trạng thái này xuất hiện trong bài thì chọn một trong hai đáp án TRUE hoặc FALSE
 5. FALSE là khi hành động/ trạng thái này hoàn toàn không đúng  
 6. Thông tin trong câu hỏi sẽ xuất hiện lần lượt trong bài đọc 

Những kiến thức – kĩ năng để làm dạng bài “TRUE/FALSE/NOT GIVEN”

 • Khả năng đọc hiểu tổng quát – Yêu cầu: Trung bình
 • Từ vựng cơ bản – Yêu cầu: Cao
 • Từ vựng học thuật IELTS – Yêu cầu: Cao
 • Thông thạo cấu trúc / cụm từ IELTS – Yêu cầu: Cao
 • Hiều biết về chủ đề/ngành kiến thức trong bài đọc – Yêu cầu: Thấp
 • Độ may mắn – Yêu cầu: Trung bình – khả năng điền bừa chính xác là 33.333333%