Share

WRITING TASK 1 – CẤU TRÚC 9 CÂU

Yêu cầu của đề bài luôn ghi rất rõ: Chọn lọc ý chính để miêu tả biểu đồ và so sánh khi cần thiết.

Để hoàn thành được yêu cầu này của đề bài, chúng mình nên viết 9 câu, chia làm 04 đoạn văn, không viết câu kết luận trong tổng thời lượng không quá 20 phút. Chi tiết các câu như dưới đây.

Introduction – Mở Bài

Câu 1: Viết lại đề bài theo cách hiểu của mình 

 • Mở đầu bài viết dựa trên đề bài.
 • Sử dụng các từ đồng nghĩa để thay thế cho các keywords trong đề bài về CÁI GÌ, Ở ĐÂU, và KHI NÀO.
 • Sử dụng: The ‘line graph’ illustrates…..; có thể thay ‘line graph’ thành bar charts, table hoặc các dạng bài còn lại để bắt đầu câu mở bài.

Overview – Tổng quan

Câu 2 & 3: Bức tranh toàn cảnh – nêu 2 đặc điểm chính của biểu đồ, không trích dẫn số liệu

 • Sau khi nhìn toàn bộ biểu đồ (bản đồ) đưa ra nhận xét chung nhất của mình về biểu đồ đó. Quan sát đối tượng lớn nhất, điểm chung hoặc khác biệt lớn nhất giữa các đối tượng.
 • Ví dụ: Cả hai nước Yemen và Italy đều được dự đoán là sẽ có tỉ lệ trẻ sơ sinh giảm trong năm 2050, trong khi đó tỉ lệ người thuộc nhóm tuổi lớn nhất thì tăng lên. Điều này cho thấy hai quốc gia này sẽ chứng kiến sự già hoá dân số.

Body paragraph 1 – Thân bài 1

Câu 4-6: So sánh các đối tượng và trích dẫn số liệu để chứng minh bức tranh toàn cảnh

 • So sánh các đối tượng có cùng một xu hướng giống nhau
 • Những từ/cụm từ sau mang tính chất so sánh mà chúng mình có thể dùng:
  • Giống nhau:
   • Also,
   • Similarly,
  • Khác nhau:
   • While
   • By contrast,
  • So sánh hơn kém, so sánh hơn nhất
 • Cần nêu rõ số liệu của ĐỐI TƯỢNG NÀO và KHI NÀO để chứng minh cho đoạn Overview

Body paragraph 2 – Thân bài 2

Câu 7-9: So sánh các đối tượng và trích dẫn số liệu để chứng minh bức tranh toàn cảnh

 • Đưa ra các đối tượng còn lại và dùng số liệu để chứng minh.