Share

WRITING TASK 2 – CẤU TRÚC 13 CÂU

Có hai dạng bài viết essay của IELTS Writing Task 2, là dạng bài Opinion – Thảo luận quan điểm đã cho và đưa ra quan điểm cá nhân của mình, và dạng bài Two-parts question – Thảo luận về hai câu hỏi được đưa ra trong đề bài, thường là thảo luận về nguyên nhân/hậu quả của một xu hướng và giải pháp.

Khi thi, thí sinh có chính xác 40 phút để hoàn thành bài viết tối thiểu 250 chữ. Thời gian này không phải nhiều, nên trước khi đi thi các em hãy rèn luyện cho mình một cách viết câu cố định, mỗi câu một nhiệm vụ rõ ràng để viết được đủ ý, kịp giờ.

Cấu trúc 13 câu dạng bài Opinion (Trả lời cho câu hỏi To what extent do you agree or disagree và Discuss both views and give your opinion)

Đoạn 1: Mở bài

  1. Viết lại vấn đề nêu ra trong đề bài sử dụng từ của mình
  2. Đưa ra quan điểm mình ủng hộ

Đoạn 2: Thân bài 1 – Đoạn ‘giả tạo’

Đoạn văn này là đoạn văn thừa nhận những người có quan điểm khác mình thì cũng có cái lý của riêng họ. Chúng ta sẽ viết 05 câu cho đoạn này, câu 3 đến 7.

3. Topic sentence: Viết câu chung chung về nội dung chính của đoạn văn này

4. Main idea 1 – đưa ra một ý chính để bổ sung cho topic sentence

5. Supporting detail – đưa ra lời giải thích, ví dụ, hoặc hậu quả/hệ quả để bổ sung cho câu 4

6. Main idea 2 – đưa ra một ý chính khác để bổ sung cho topic sentence

7. Supporting detail – đưa ra lời giải thích, ví dụ, hoặc hậu quả/hệ quả để bổ sung cho câu 6

Đoạn 3: Thân bài 2 – Đoạn ‘thật’

Đoạn văn này sẽ đưa ra quan điểm của cá nhân mình – ngược lại với quan điểm của đoạn thân bài 1 đã viết. Chúng ta cũng viết 05 câu cho đoạn này, câu 8 đến 12.

8. Topic sentence: Viết câu chung chung về nội dung chính của đoạn văn này

9. Main idea 1 – đưa ra một ý chính để bổ sung cho topic sentence

10. Supporting detail – đưa ra lời giải thích, ví dụ, hoặc hậu quả/hệ quả để bổ sung cho câu 9

11. Main idea 2 – đưa ra một ý chính khác để bổ sung cho topic sentence

12. Supporting detail – đưa ra lời giải thích, ví dụ, hoặc hậu quả/hệ quả để bổ sung cho câu 6

Đoạn 4: Kết bài

13. Viết lại quan điểm đã nêu ra trong câu số 2 theo cách khác

Cấu trúc 13 câu dạng bài Two-part question (Trả lời cho các bài gồm hai câu hỏi nhỏ, ví dụ hỏi về causes và effects hoặc causes và solutions):

Đoạn 1: Mở bài

  1. Viết lại vấn đề nêu ra trong đề bài sử dụng từ của mình
  2. Đưa ra mục đích của bài luận này (Ví dụ: In this essay, I shall discuss the underlying causes of [vấn đề] and propose some viable solutions to tackle this issue).

Đoạn 2: Thân bài 1

Đoạn văn này giải quyết câu hỏi số 1.

3. Giới thiệu phần trả lời cho câu hỏi đầu tiên

Ví dụ: There are several reasons why many people want to migrate to big cities.

4. Main idea 1 – đưa ra một ý chính để bổ sung cho topic sentence

5. Supporting detail – đưa ra lời giải thích, ví dụ, hoặc hậu quả/hệ quả để bổ sung cho câu 4

6. Main idea 2 – đưa ra một ý chính khác để bổ sung cho topic sentence

7. Supporting detail – đưa ra lời giải thích, ví dụ, hoặc hậu quả/hệ quả để bổ sung cho câu 6

Đoạn 3: Thân bài 2

Đoạn văn này giải quyết câu hỏi số 2.

8. Giới thiệu phần trả lời cho câu hỏi thứ 2

Ví dụ: Some measures could be taken to mitigate the negative impacts of overpopulation in big cities.

9. Main idea 1 – đưa ra một ý chính để bổ sung cho topic sentence

10. Supporting detail – đưa ra lời giải thích, ví dụ, hoặc hậu quả/hệ quả để bổ sung cho câu 9

11. Main idea 2 – đưa ra một ý chính để bổ sung cho topic sentence

12. Supporting detail – đưa ra lời giải thích, ví dụ, hoặc hậu quả/hệ quả để bổ sung cho câu 11

Đoạn 4: Kết bài

13. Tóm tắt lại nội dung chính trong câu trả lời cho hai câu hỏi

Ví dụ: Overpopulation has brought about numerous problems for city residents, and certain steps must be taken by the government and locals to ensure a better quality of life for those living in the city.