Share

GAFP008: Nghe từ khoá chính

Các từ khoá chính trong tiếng Anh thường là động từ (run, cook, think…), danh từ (the family, Alex, history, the course…), tính từ (nice, quiet, calm, interesting…) và trạng từ (actually, unfortunately, also…). Khi nghe tiếng Anh, các từ khoá chính này thường được nói to hơn các từ còn lại trong câu, và nếu mình để ý đến các từ khoá được nhấn mạnh này thì mình có thể đoán được nghĩa của cả câu.

Exercise: Nghe và gạch chân các từ khoá được nhấn mạnh trong bài sau