Share

GAFS001: Thì hiện tại đơn

Dùng để

a. Đưa ra thông tin thực tế (Ví dụ: Sơn Tùng MTP là một trong những nghệ sĩ trẻ thành công nhất)

b. Đưa ra lịch trình (Ví dụ: Chuyến tàu này khởi hành lúc 10.20)

c. Đưa ra thói quen, tập tính (Ví dụ: Tôi thường không ăn sáng)

Cấu trúc câu: 

 1. Thể khẳng định 
Cách chia động từ ở thể khẳng định

Lưu ý cách chia động từ thường cho chủ ngữ là ngôi thứ 3 (She/He/It) hoặc danh từ số ít:

 • Với hầu hết các động từ thường, ta thêm s vào động từ (Ví dụ: He drives to work. She cooks well. The boy looks cute).
 • Với các động từ kết thúc bằng -ch, -ss, –sh, -x or -zz, ta thêm es vào động từ (Ví dụ: He watches TV. She mixes the milk with the flour).
 • Nếu động từ kết thúc bằng một phụ âm (không phải u, e, o, a hay i) + –y, ta chuyển y thành i và thêm -es. (Ví dụ: She replies really fast. He studies well).
 • Nếu động từ kết thúc bằng một nguyên âm (tức là u, e, o, a hay i) + -y, ta chỉ thêm s vào động từ (Ví dụ: He plays tennis badly. She pays him every month).
 • Với have, go, do thì ta chia thành has, goes, does.

2. Thể phủ định

Cách chia động từ ở thể phủ định

3. Thể nghi vấn

Cách chia động từ ở thể nghi vấn

Bài tập 1: Chia động từ trong ngoặc (Viết thành câu đầy đủ)

 1. Water (be) good for our health.
 2. He (not speak) English fluently.
 3. The weather (be) difficult to predict. 
 4. Most children (learn) how to use spoons from their mothers.
 5. This tree (not change) its leaves in the winter.
 6. This time of the year (be) often hot.
 7. The books (be not) very heavy.
 8. The sun (rise) in the east. 
 9. She (know) the answer to this question.
 10. It (not take) a lot of time for me to do this exercise.

 Bài tập 2: Mỗi câu sau chứa 01 lỗi sai ngữ pháp. Tìm và sửa lại (Viết thành câu đầy đủ)

 1. I not drink coffee in the morning. 
 2. She run really fast.
 3. He don’t do it really well.
 4. My mother not cook very well.
 5. I am like Maths.  
 6. He like watching TV a lot.
 7. Ho Chi Minh City buy 300,000 more test kits to prepare for the next Covid-19 wave.
 8. Students doesn’t go to school from next week.
 9. Students has to wear masks in class this time.
 10. Schools isn’t flexible with their timetable.