Share

LSFPC01 – Homework

Chiến thuật để làm dạng bài “Matching Features” trong kỳ thi IELTS

 1. Gạch chân 1 từ khoá quan trọng nhất cho mỗi sự lựa chọn trong danh sách – làm nổi bật sự khác nhau giữa các sự lựa chọn
 2. Nghe sự đồng tình nếu bài có từ 02 người nói trở lên để xác nhận đáp án
 3. Chỉ chọn đáp án khi nghe thấy từ khoá của câu hỏi tiếp theo
 4. Nếu bị lạc, bình tĩnh bám vào từ khoá chính của các câu hỏi tiếp theo


Exercise 1: Learn 10 new words

 1. Assignment (n): bài tập
 2. Area (n): lĩnh vực
 3. Approach (v): tiếp cận
 4. Various (adj): nhiều loại
 5. Expert (n): chuyên gia
 6. Regularly (adv): một cách đều đặn
 7. Obvious (adj): hiển nhiên
 8. Conduct an experiment (v): tiến hành một thí nghiệm
 9. Huge (adj): vô cùng lớn
 10. Voluntary work (n): việc tình nguyện

Exercise 2: Answer questions 1-4

Học viên điền đầy đủ thông tin ở “Trang 1”;

Trang 2: Điền dấu “x” ở

Trang 3: Điền đầy đủ từ vựng và tìm từ đồng nghĩa

Trang 4: Điền dấu “x”

Trang 5: Điền đáp án đầy đủ; những câu nào không có – Điền dấu “x”