Share

LSNPA01 – Homework

Chiến thuật làm bài nghe Note Completion

 1. Biết giới hạn từ cần điền
 2. Biết bài nói gồm bao nhiêu phần chính
 3. Biết khi nào người nói chuyển sang ý tiếp theo
 4. Biết từ còn thiếu bổ sung cho từ nào cho sẵn

Exercise 1: Learn 10 new words

 1. within: trong (10 phút; 2 tuần,….)
 2. quality (n): chất lượng
 3. line up (v): xếp hàng
 4. pioneer (n): người tiên phong
 5. invent (v): sáng chế
 6. come up with sth: nghĩ ra điều gì đó
 7. specialisation (n): chuyên môn hoá
 8. advertise (v): quảng cáo
 9. achievement (n): thành tựu
 10. along with: cùng với

Exercise 2: Listen and complete the gaps 1-5. Write NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER for each answer.

1940: First McDonald’s hamburger restaurant opened.

1948: Re-open as take-away restaurant with affordable and 1 ……………….. food.

Brothers viewed as pioneers of 2 …………………..

Introduced specialization: one cook on burgers, one cook on 3 …………………….

1950: Burger sales reached 4 …………………

1961: McDonald brothers sold the business and 5 …………………….