Share

LSNPA03 – Homework

Chiến thuật làm bài nghe Note Completion

 1. Biết giới hạn từ cần điền
 2. Biết bài nói gồm bao nhiêu phần chính
 3. Biết khi nào người nói chuyển sang ý tiếp theo
 4. Biết từ còn thiếu bổ sung cho từ nào cho sẵn

Exercise 1: Learn 10 new words

 1. encourage (v): khuyến khích
 2. lecture (n): bài giảng
 3. behaviour (n): hành vi
 4. actually (adv): thật ra là
 5. fascinating (adj): tuyệt vời
 6. last (v): kéo dài
 7. migrate (v): di cư
 8. spectacular (adj) = fascinating
 9. bear in mind (v): lưu ý
 10. demonstration (n): cuộc diễu hành

Exercise 2: Listen and complete the table. Write NO MORE THAN TWO WORDS OR A NUMBER for each answer

Học viên điền đầy đủ thông tin ở “Trang 1”;

Trang 2: Điền dấu “x” ở

Trang 3: Điền đầy đủ từ vựng và tìm từ đồng nghĩa

Trang 4: Điền dấu “x”

Trang 5: Điền đáp án đầy đủ; những câu nào không có – Điền dấu “x”