Share

LSNPC02 – Homework

Chiến thuật làm bài nghe Note Completion

 1. Biết giới hạn từ cần điền
 2. Biết bài nói gồm bao nhiêu phần chính
 3. Biết khi nào người nói chuyển sang ý tiếp theo
 4. Biết từ còn thiếu bổ sung cho từ nào cho sẵn

Exercise 1: Learn 10 new words

 1. To be exact: chính xác mà nói
 2. Cab (n): xe taxi
 3. Plenty: nhiều
 4. Beyond my budget: vượt quá mức chi phí dự kiến
 5. One way (n): một chiều
 6. Departure (n): sự khởi hành
 7. Flight (n): chuyến bay
 8. Reserve (v): đặt trước
 9. Baggage (n): hành lý
 10. Land (v): hạ cánh, xuống sân bay

Exercise 2: Complete the notes below. Write NO MORE THAN THREE WORDS for each answer

Complete the booking form below. Write ONE WORD AND/OR A NUMBER for each answer