Share

LSNPC01 – Homework

Chiến thuật làm bài nghe Note Completion

 1. Biết giới hạn từ cần điền
 2. Biết bài nói gồm bao nhiêu phần chính
 3. Biết khi nào người nói chuyển sang ý tiếp theo
 4. Biết từ còn thiếu bổ sung cho từ nào cho sẵn

Exercise 1: Learn 10 new words

 1. property (n): căn nhà/miếng đất
 2. arrange a viewing (n): sắp xếp một buổi xem nhà
 3. at the front: ở phía trước
 4. chilly (adj): lạnh
 5. heating (n): hệ thống sưởi
 6. lawn (n): bãi cỏcỏ
 7. fully-fitted (adj): đầy đủ nội thất
 8. regular (adj): đều đặn
 9. gardening (n): việc làm vườn
 10. driveway (n): chỗ đỗ xe của nhà

Exercise 2: Listen and complete the notes. Write NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER for each answer

Học viên điền đầy đủ thông tin ở “Trang 1”;

Trang 2: Điền dấu “x” ở

Trang 3: Điền đầy đủ từ vựng và tìm từ đồng nghĩa

Trang 4: Điền dấu “x”

Trang 5: Điền đáp án đầy đủ; những câu nào không có – Điền dấu “x”