Share

LSSPC01 – Homework

Chiến thuật làm bài nghe Note Completion

 1. Biết giới hạn từ cần điền
 2. Nghe cả từ để đoán cách đánh vần trước khi người nói bắt đầu đánh vần
 3. Có nhiều cách ghi ngày tháng được chấp nhận
 4. Ghi ký tự cho đơn vị đo để tránh ghi nhầm

Exercise 1: Learn 10 new words

 1. course (n): khoá học
 2. brochure (n): tờ gấp quảng cáo
 3. deal with: đối phó với
 4. fill out: điền
 5. first name: tên
 6. last name: tên họ
 7. flat: căn hộ
 8. depend (v): phụ thuộc vào
 9. agency (n): đại lý
 10. enroll (v): ghi danh/ tham gia vào

Exercise 2: Do the following tasks:

Questions 1-5: Complete the form below. Write NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A BUMBER for each answer.

Online Writing course – Request for brochure

Example:

First name: …..Alex…..

Last name: 1 ………………….

Address: Flat 4A, 2 396 …………………….. Road

Town/City: Preston

Postcode: 3 ……………………

Phone number: 4 ……………………

Email address: alex7@ptu.com

Message box: deliver brochure 5 ……………………

Questions 6-10: Choose the correct letter, A, B or C.

6 The caller wants to do a writing course to help with

A his hobby

B his job

C his children’s educations

7 What does the course pack include?

A multimedia items

B a list of books to buy

C lesson and assignment dates

8 How much does the course cost?

A £340

B £375

C £400

9 Alex’s first assignment will be about his

A family life

B school experiences

C expectation of the course

10 What does the feedback include?

A a tutorial

B an exercise

C a discussion group

Học viên điền đầy đủ thông tin ở “Trang 1”;

Trang 2: Điền dấu “x” ở

Trang 3: Điền đầy đủ từ vựng và tìm từ đồng nghĩa

Trang 4: Điền dấu “x”

Trang 5: Điền đáp án đầy đủ; những câu nào không có – Điền dấu “x”