Share

W1BPA01 – Homework

The graph below shows female unemployment rates in the United Kingdom in 2013 and 2014.

Để tìm hiểu biểu đồ này, chúng ta cần trả lời 7 câu hỏi sau:

 1. Trục thẳng đứng cho thông tin gì?
 2. Trục nằm ngang cho thông tin gì?
 3. Nước nào ở UK có tỉ lệ thất nghiệp cao nhất vào năm 2013?
 4. Nước nào ở UK có tỉ lệ thất nghiệp cao nhất vào năm 2014?
 5. Nước nào ở UK có tỉ lệ thất nghiệp thấp nhất vào năm 2013 và 2014?
 6. Nước nào ở UK có tỉ lệ thất nghiệp tăng qua giai đoạn này?
 7. Nước nào ở UK có tỉ lệ thất nghiệp giảm qua giai đoạn này?

Một bài phân tích biểu đồ cần làm nổi bật các ý sau:

 1. Viết 01 câu giới thiệu đề bài bằng từ của mình, nêu rõ biểu đồ nói về cái gì, ở đâu, và thời gian nào
 2. Viết 01 đoạn văn mới gồm 02 câu, 01 câu nói về cột cao nhất và thấp nhất, và 01 câu nói về cột nào tăng, cột nào giảm qua thời gian
 3. Viết 01 đoạn văn mới gồm 02 câu, lấy dẫn chứng một số chi tiết để chứng minh cho đoạn văn số 02

Từ vựng gợi ý

 1. Unemployment rate: tỉ lệ thất nghiệp
 2. Unemployed (adj): thất nghiệp
 3. The percentage of = the proportion of: Tỉ lệ của cái gì
 4. The bar chart shows ….: biểu đồ cột cho thấy ….
 5. The figure for: Số liệu cho

Exercise: Viết 05 câu miêu tả biểu đồ trên