Share

W1BPA02 – Homework

The bar chart below gives information about the percentage of students who are fluent in a foreign language in different countries.

Để tìm hiểu biểu đồ này, chúng ta cần trả lời 7 câu hỏi sau:
1. Biểu đồ này về cái gì?
2. Trục thẳng đứng cho thông tin gì?
3. Trục nằm ngang cho thông tin gì?

4. Nhìn chung, tỉ lệ thành thạo 1 ngoại ngữ của nam cao hơn hay nữ cao hơn?

5. Nhìn chung, nước nào có tỉ lệ cao nhất?

6. Nhìn chung, nước nào có tỉ lệ thấp nhất?
7. Nước nào có sự chênh lệch lớn nhất giữa hai giới?

Một bài phân tích biểu đồ cần làm nổi bật các ý sau:

  1. Viết 01 câu giới thiệu đề bài bằng từ của mình, nêu rõ biểu đồ nói về cái gì, ở đâu, và thời gian nào nếu có
  2. Viết 01 đoạn văn mới gồm 02 câu, 01 câu nói về giới tính có tỉ lệ cao hơn, và 01 câu về nước có tỉ lệ cao nhất
  3. Viết 01 đoạn văn mới gồm 02 câu, lấy dẫn chứng một số chi tiết để chứng minh cho đoạn văn số 02

Từ vựng gợi ý

  1. Fluent (adj): thành thạo
  2. The percentage = the proportion: tỉ lệ
  3. The figure for: dữ liệu cho …
  4. Indians: Người Ấn Độ
  5. Romanians: Người Romania

Exercise: Viết 05 câu miêu tả biểu đồ trên