Share

W1BPA03 – Homework

The chart below shows the number of films produced five countries in three years.

Để tìm hiểu biểu đồ này, chúng ta cần trả lời 7 câu hỏi sau:

 1. Biểu đồ này về cái gì?
 2. Trục thẳng đứng chứa thông tin gì?
 3. Trục nằm ngang chứa thông tin gì?
 4. Quốc gia nào sản xuất nhiều phim nhất trong 5 nước?
 5. Quốc gia nào sản xuất ít phim nhất trong 5 nước, nhìn chung?
 6. Quốc gia nào sản xuất nhiều phim hơn trong giai đoạn này?
 7. Quốc gia nào sản xuất ít phim hơn trong giai đoạn này?

Một bài phân tích biểu đồ cần làm nổi bật các ý sau:

 1. Viết 01 câu giới thiệu đề bài bằng từ của mình, nêu rõ biểu đồ nói về cái gì, ở đâu, và thời gian nào nếu có
 2. Viết 01 đoạn văn mới gồm 02 câu, 01 câu nói về đất nước sản xuất nhiều phim nhất, và 01 câu về nước sản xuất ít phim nhất (không dẫn chứng số liệu)
 3. Viết 01 đoạn văn mới gồm 02 câu, 01 câu về xu hướng sản xuất phim ở nước A, và 01 câu về xu hướng sản xuất của nước E, có lấy dẫn chứng bằng số liệu

Từ vựng gợi ý

 1. The number of movies made: Lượng phim được sản xuất
 2. Make a movie = produce a movie: Sản xuất một phim
 3. See an upward trend: Chứng kiến xu hướng đi lên
 4. See an downward trend: Chứng kiến xu hướng đi xuống
 5. The figure for: Dữ kiện cho cái gì

Exercise: Viết 05 câu miêu tả biểu đồ trên