Share

W1BPA04 – Homework

The bar chart below shows the sector contributions to India’s gross domestic product from 1960 to 2000.

Để tìm hiểu biểu đồ này, chúng ta cần trả lời 7 câu hỏi sau:

 1. Biểu đồ này về cái gì?
 2. Trục thẳng đứng chứa thông tin gì?
 3. Trục nằm ngang chứa thông tin gì?
 4. Năm nào có tỉ lệ phần trăm của nông nghiệp cao nhất và thấp nhất?
 5. Năm nào có tỉ lệ phần trăm của dịch vụ cao nhất và thấp nhất?
 6. Tỉ lệ phần trăm của công nghiệp có sự thay đổi như thế nào?
 7. Xu hướng của 3 chỉ số trên từ năm 1960 đến 2000 là như thế nào?

Một bài phân tích biểu đồ cần làm nổi bật các ý sau:

 1. Viết 01 câu giới thiệu đề bài bằng từ của mình, nêu rõ biểu đồ nói về cái gì, ở đâu, và thời gian nào nếu có
 2. Viết 01 đoạn văn mới gồm 02 câu, 01 câu nói về xu hướng của Nông nghiệp từ năm 1960 – 2000 và con số đấy giảm/ tăng như thế nào, và 01 câu nói về xu hướng của Dịch vụ từ năm 1960 – 2000 và con số đấy giảm/ tăng như thế nào.
 3. Viết 01 đoạn văn mới gồm 02 câu, 01 câu nói về việc Công nghiệp không thay đổi quá nhiều theo thời gian, và 01 câu nói về năm mà tỉ lệ % của Công nghiệp bắt đầu không thay đổi nhiều.

Từ vựng gợi ý

 1. The percentage of sth: tỉ lệ phần trăm của
 2. Dropped to + “phần trăm”: giảm xuống còn “phần trăm”
 3. Grow from “phần trăm” to “phần trăm”: tăng từ “phần trăm” đến “phần trăm”
 4. Remain the same: không thay đổi
 5. The figure for: Dữ kiện cho cái gì

Exercise: Viết 05 câu miêu tả biểu đồ trên