Share

W1BPA05 – Homework

The bar chart below shows the reasons why international visitors visit Vietnam in 2019.

Để tìm hiểu biểu đồ này, chúng ta cần trả lời 7 câu hỏi sau:

 1. Biểu đồ này về cái gì?
 2. Trục thẳng đứng chứa thông tin gì?
 3. Trục nằm ngang chứa thông tin gì?
 4. Trên tổng thể có những lí do nào có tỉ lệ nổi bật nhất?
 5. Lí do nào có tỉ lệ phần trăm cao nhất?
 6. Lí do nào có tỉ lệ phần trăm thấp nhất?
 7. Những lí do nào có tỉ lệ phần trăm bằng nhau?

Một bài phân tích biểu đồ cần làm nổi bật các ý sau:

 1. Viết 01 câu giới thiệu đề bài bằng từ của mình, nêu rõ biểu đồ nói về cái gì, ở đâu, và thời gian nào nếu có
 2. Viết 01 đoạn văn mới gồm 02 câu, 01 câu nói về lí do có tỉ lệ phần trăm cao nhất, 01 câu nỏi về lí do có tỉ lệ phần trăm thấp nhất
 3. Viết 01 đoạn văn mới gồm 02 câu, 01 câu nói về lí do cao thứ 2, 01 câu nói về 2 lí do bằng nhau.

Từ vựng gợi ý

 1. The percentage of sth: tỉ lệ phần trăm của
 2. Sth has the highest percentage of all: “Cái gì đó” có tỉ lệ phần trăm cao nhất trong tất cả
 3. Sth has the lowest percentage of all: “Cái gì đó” có tỉ lệ phần trăm thấp nhất trong tất cả
 4. Remain the same: không thay đổi
 5. The figure for: Dữ kiện cho cái gì

Exercise: Viết 05 câu miêu tả biểu đồ trên