Share

W2EPA01: Education

Đề bài: Primary schoolchildren should be given homework. To what extent do you agree or disagree?

A. Câu hỏi gợi ý

 1. Did you have to do homework when you were in primary school?
 2. Did you like to do homework?
 3. Did you parents help you with your homework when you were in primary school?
 4. How should primary schoolchildren spend their free time after class?
 5. How is doing homework good for primary schoolchildren?
 6. How is it bad for them?

B. Cách viết đoạn văn

Câu 1: Viết câu chung chung giới thiệu mục đính của đoạn văn.

Ví dụ: Có một vài lợi ịch của việc bắt trẻ em mặc đồng phục đi học.

Câu 2: Đưa ra lý lẽ đầu tiên, bắt đầu bằng Firstly,…..

Câu 3: Đưa ra một ví dụ, một câu giải thích, hoặc một hậu quả để chứng minh cho câu 2

Đưa ra ví dụ bằng cụm For example, ….

Đưa ra hậu quả bằng cụm Therefore, ….. hoặc As a result, ……

Đưa ra lời giải thích bằng cụm This is because ……

Câu 4: Đưa ra lý lẽ thứ hai, bắt đầu bằng Secondly,…..

Câu 5: Đưa ra một ví dụ, một câu giải thích, hoặc một hậu quả để chứng minh cho câu 4

C. Từ vựng gợi ý:

 1. Primary schoolchildren = primary school pupils: học sinh tiểu học
 2. Feel stressed: cảm thấy bị căng thẳng
 3. Review the lesson: ôn lại bài
 4. Good at something (adj): giỏi ở thứ gì
 5. Useful skills: kỹ năng có ích

Exercise: Viết đoạn văn 05 câu trả lời cho câu hỏi của bài hôm nay.