Share

W2EPA02 – Homework

Đề bài: It is better to teach boys and girls in separate schools. To what extent do you agree or disagree?

A. Câu hỏi gợi ý

 1. Were there both boys and girls in your class in primary school?
 2. Are single-sex schools popular in your country?
 3. Did you feel comfortable communicating with boys (or with girls, if you’re male) in your class?
 4. Do girls and boys benefit from learning with each other?
 5. Are there any problems when boys and girls learn with each other?
 6. Do you think boys and girls can learn better when they are taught separately?

B. Cách viết đoạn văn

Câu 1: Viết câu chung chung giới thiệu mục đính của đoạn văn.

Ví dụ: Có một vài lợi ịch của việc bắt trẻ em mặc đồng phục đi học.

Câu 2: Đưa ra lý lẽ đầu tiên, bắt đầu bằng Firstly,…..

Câu 3: Đưa ra một ví dụ, một câu giải thích, hoặc một hậu quả để chứng minh cho câu 2

Đưa ra ví dụ bằng cụm For example, ….

Đưa ra hậu quả bằng cụm Therefore, ….. hoặc As a result, ……

Đưa ra lời giải thích bằng cụm This is because ……

Câu 4: Đưa ra lý lẽ thứ hai, bắt đầu bằng Secondly,…..

Câu 5: Đưa ra một ví dụ, một câu giải thích, hoặc một hậu quả để chứng minh cho câu 4

C. Từ vựng gợi ý:

 1. single-sex schools: trường học giáo dục nam và nữ riêng
 2. co-education schools: trường học giáo dục nam và nữ cùng nhau
 3. benefit from something: có lợi từ việc gì
 4. drawback: điểm bất cập, điểm xấu
 5. separate: riêng biệt

Exercise: Viết đoạn văn 05 câu trả lời cho câu hỏi của bài hôm nay.