Share

W2EPA03 – Homework

Đề bài: Students should spend some years studying abroad. To what extent do you agree or disagree?

A. Câu hỏi gợi ý

 1. Is the education system good in your country?
 2. Have you ever studied in another country?
 3. Would you like to study in another country in the future? (if you have children, would you like to send them abroad for their education?)
 4. Do you think studying abroad is good for students? Why?
 5. What are some difficulties studying abroad?
 6. Do you think the advantages of studying abroad are greater than the disadvantages?

B. Cách viết đoạn văn

Câu 1: Viết câu chung chung giới thiệu mục đính của đoạn văn.

Ví dụ: Có một vài lợi ích của việc bắt trẻ em mặc đồng phục đi học.

Câu 2: Đưa ra lý lẽ đầu tiên, bắt đầu bằng Firstly,…..

Câu 3: Đưa ra một ví dụ, một câu giải thích, hoặc một hậu quả để chứng minh cho câu 2

Đưa ra ví dụ bằng cụm For example, ….

Đưa ra hậu quả bằng cụm Therefore, ….. hoặc As a result, ……

Đưa ra lời giải thích bằng cụm This is because ……

Câu 4: Đưa ra lý lẽ thứ hai, bắt đầu bằng Secondly,…..

Câu 5: Đưa ra một ví dụ, một câu giải thích, hoặc một hậu quả để chứng minh cho câu 4

C. Từ vựng gợi ý:

 1. study overseas = study abroad (v): đi du học
 2. education system (n): hệ thống giáo dục
 3. difficulty (n): sự khó khăn
 4. independent (adj): có tính độc lập
 5. cultural differences (n): sự khác biệt văn hóa

Exercise: Viết đoạn văn 05 câu trả lời cho câu hỏi của bài hôm nay.