Share

W2EPA04 – Homework

Đề bài: Studying at the university or college is the best route to a successful career. To what extent do you agree or disagree?

A. Câu hỏi gợi ý

 1. Is it possible to get a job if you don’t go to university in Vietnam?
 2. Are universities available all around your country?
 3. What is better for you: university education or vocational training?
 4. How good is vocational training in Vietnam?
 5. It is easy to get into a university in Vietnam?
 6. Is the knowledge taught at university useful after we graduate?

B. Cách viết đoạn văn

Câu 1: Viết câu chung chung giới thiệu mục đính của đoạn văn.

Ví dụ: Đi học đại học hoặc cao đẳng mang tới nhiều lợi ích cho công việc trong tương lai.

Câu 2: Đưa ra lý lẽ đầu tiên, bắt đầu bằng Firstly,…..

Câu 3: Đưa ra một ví dụ, một câu giải thích, hoặc một hậu quả để chứng minh cho câu 2

Đưa ra ví dụ bằng cụm For example, ….

Đưa ra hậu quả bằng cụm Therefore, ….. hoặc As a result, ……

Đưa ra lời giải thích bằng cụm This is because ……

Câu 4: Đưa ra lý lẽ thứ hai, bắt đầu bằng Secondly,…..

Câu 5: Đưa ra một ví dụ, một câu giải thích, hoặc một hậu quả để chứng minh cho câu 4

C. Từ vựng gợi ý:

 1. graduate (v): tốt nghiệp
 2. qualification (n): bằng cấp
 3. highly paid: được trả lương cao
 4. employer (n): nhà tuyển dụng
 5. highly competitive (a): tính cạnh tranh cao

Exercise: Viết đoạn văn 05 câu trả lời cho câu hỏi của bài hôm nay.