Share

W2FPA02 – Homework

Đề bài: In many modern societies, grandchildren rarely spend any quality time with their grandparents. What do you think are the consequences of this?

A. Câu hỏi gợi ý

 1. Did you spend a lot of time with your grandparents?
 2. Nowadays, how many times a year do children meet their grandparents?
 3. Is technology one of the reasons for the problem above?
 4. Is study pressure one of the reasons for the problem above?
 5. What will children be lack of if they can’t study lessons from their grandparents?
 6. What will children be lack of if they can’t meet their grand parents frequently?

B. Cách viết đoạn văn

Câu 1: Viết câu chung chung giới thiệu mục đính của đoạn văn.

Ví dụ: Trẻ em có thể sẽ mất nhiều thứ khi không có nhiều thời gian với ông bà chúng.

Câu 2: Đưa ra lý lẽ đầu tiên, bắt đầu bằng Firstly,…..

Câu 3: Đưa ra một ví dụ, một câu giải thích, hoặc một hậu quả để chứng minh cho câu 2

Đưa ra ví dụ bằng cụm For example, ….

Đưa ra hậu quả bằng cụm Therefore, ….. hoặc As a result, ……

Đưa ra lời giải thích bằng cụm This is because ……

Câu 4: Đưa ra lý lẽ thứ hai, bắt đầu bằng Secondly,…..

Câu 5: Đưa ra một ví dụ, một câu giải thích, hoặc một hậu quả để chứng minh cho câu 4

C. Từ vựng gợi ý:

 1. study pressure: áp lực học hành
 2. lack of ‘love’: thiếu ‘tình thương’
 3. influence somebody negatively/ positively (v): có tác động tốt/xấu lên ai
 4. childcare (n): việc chăm trẻ
 5. emotional strength: sức mạnh của tình cảm

Exercise: Viết đoạn văn 05 câu trả lời cho câu hỏi của bài hôm nay.