Share

GAFP006: Trạng từ

Trạng từ trong tiếng Anh được dùng để:

 • Miêu tả một động từ (He runs slowly), tính từ (He’s very tall), trạng từ (He speaks too slowly) hay thậm chí là một câu (Luckily, we made it)
 • Trạng từ thường đứng gần nhất có thể từ nó miêu tả
 • Trạng từ chỉ tần suất như often (thường xuyên), always (luôn luôn), usually (thường thì), rarely (hiếm khi), hay never (không bao giờ) thường đứng trước động từ thường và sau động từ to be (Ví dụ: He rarely talks to his father. He is usually late for meetings.)
 • Nhiều trạng từ có thể được hình thành từ tính từ bằng cách thêm -ly vào tính từ, hoặc chuyển -y thành -i rồi thêm -ly vào tính từ nếu nó kết thúc bằng -y.
 • Một số trạng từ đặc biệt: fast (tính từ: fast), well (tính từ: good), hard (tính từ: hard)

Exercise: Cung cấp dạng đúng của từ trong ngoặc

 1. Drive (careful)! You don’t want us to have an accident.
 2. He spoke (angry) at the meeting this morning.
 3. My friend always speak (polite).
 4. She is always (beautiful) dressed.
 5. The waiter (patient) take our order.
 6. She can ride a bike really (good).
 7. They can speak English (fluent).
 8. People often drive (careless) when it rains.